• Ονομασίες και αντιστοιχίες βαθμών σε όπλα και σώματα

Ονομασίες και αντιστοιχίες βαθμών σε όπλα και σώματα

Κελευστής, σμηνίτης, ίλαρχος, ανθυπίατρος, μοίρα, ίλη, λόχος και λοιπά είναι μερικές μόνο από τις ονομασίες βαθμών, μονάδων και υπομονάδων που χρησιμοποιούνται σε διάφορα όπλα και σώματα για να περιγράψουν πολλές φορές το ίδιο πράγμα. 

Για παράδειγμα  ο επίλαρχος, ο ταγματάρχης, ο επίατρος και ο Δικαστικός Σύμβουλος Γ' είναι ο ίδιος βαθμός ο οποίος χρησιμοποιείται σε διαφορετικά όπλα και σώματα !

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΩΝ:

ΛΟΙΠΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

ΙΠΠΙΚΟ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

ΑΔΕΛΦΕΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ

Αντιστράτηγος

-

Αντιστράτηγος

Αναθεωρητής Α'

-

Υποστράτηγος

Υποστράτηγος

Υποστράτηγος

Αναθεωρητής Β'

-

Ταξίαρχος

Ταξίαρχος

Ταξίαρχος

Αναθεωρητής Γ'

-

Συνταγματάρχης

Γενικός Αρχίατρος

Συνταγματάρχης

Δικαστικός Σύμβουλος Α'

-

Αντισυνταγματάρχης

Αρχίατρος

Αντισυνταγματάρχης

Δικαστικός Σύμβουλος Β'

Διευθύνουσα

Ταγματάρχης

Επίατρος

Επίλαρχος

Δικαστικός Σύμβουλος Γ'

Γενική Προϊσταμένη

Λοχαγός

Ιατρός

Ίλαρχος

Βοηθός Δικαστικός Σύμβουλος Α'

Προϊσταμένη

Υπολοχαγός

Υπίατρος

Υπίλαρχος

Βοηθός Δικαστικός Σύμβουλος Β'

Αντιπροϊσταμένη

Ανθυπολοχαγός

Ανθυπίατρος

Ανθυπίλαρχος

Βοηθός Δικαστικός Σύμβουλος Γ'

Επιβλέπουσα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ:

Τεθωρακισμένα

Πυροβολικό

Πεζικό

Επιλαρχία

Μοίρα

Τάγμα

Ίλη

Πυροβολαρχία

Λόχος

Ουλαμός

Ουλαμός

Διμοιρία

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΒΑΘΜΩΝ:

ΣΤΡΑΤΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΚΟΙ

Στρατηγός

Ναύαρχος

Πτέραρχος

Αντιστράτηγος

Αντιναύαρχος

Αντιπτέραρχος

Υποστράτηγος

Υποναύαρχος

Υποπτέραρχος

Ταξίαρχος

Αρχιπλοίαρχος

Ταξίαρχος

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ

Συνταγματάρχης

Πλοίαρχος

Σμήναρχος

Αντισυνταγματάρχης

Αντιπλοίαρχος

Αντισμήναρχος

Ταγματάρχης

Πλωτάρχης

Επισμηναγός

ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ

Λοχαγός

Υποπλοίαρχος

Σμηναγός

Υπολοχαγός

Ανθυποπλοίαρχος

Υποσμηναγός

Ανθυπολοχαγός

Σημαιοφόρος

Ανθυποσμηναγός

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ

Ανθυπασπιστής

Ανθυπασπιστής

Ανθυπασπιστής

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

Αρχιλοχίας

Αρχικελευστής

Αρχισμηνίας

Επιλοχίας

Επικελευστής

Επισμηνίας

Λοχίας

Κελευστής

Σμηνίας

Δεκανέας

Δίοπος

Υποσμηνίας

ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

Υποδεκανέας

Υποδίοπος

Ανθυποσμηνίας

Στρατιώτης

Ναύτης

Σμηνίτης

 

Go back