• Μετεκπαίδευση Εφεδρείας

30-12-2010

Μεταξύ των σκοπών των ΣΕΑΝ σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3648/08 είναι και:

α. « Η ενημέρωση των Εφέδρων σε Εφεδρεία Αξ/κών που απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ) επί των τεχνολογικών εξελίξεων που οφείλονται στην εισαγωγή νέων οπλικών συστημάτων και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και ηγεσίας»,

β. « Η βελτίωση της ετοιμότητας των εφεδρικών δυνάμεων της χώρας για την καλύτερη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς επίσης και προβλημάτων που ανακύπτουν σε περίπτωση επιστράτευσης και πολεμικής κινητοποίησης  και ακόμη η διατήρηση της επαφής τους με τις Ένοπλες Δυνάμεις».

    Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε τα μέλη του Συνδέσμου μας, Εφ Αξ/κούς, που δεν έχουν διαγραφεί από τα στελέχη της εφεδρείας, λόγω κατάληψης από το προβλεπόμενο για το βαθμό τους όριο ηλικίας και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ασκήσεις μετεκπαίδευσης της Εφεδρείας να το δηλώσουν στο Γραφείο του Συνδέσμου συνυποβάλοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Σ.Α., τόπος μόνιμης διαμονής).

Go back